Home เกี่ยวกับ

ชีวประวัติ เรืองอุไร กุศลาสัย

เกิดวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ที่ตำบลศิริราช บางกอกน้อย เป็นบุตรีของอำมาตย์ตรีพระสอนถูกระบอบ (เรือง หิญชีรนันทน์)

การศึกษา
จบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง และโรงเรียนเบญมราชาลัย ได้ปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต และอนุปริญญาครูมัธยม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคยรับทุนวัฒนธรรมสัมพันธ์จากรัฐบาลอินเดีย ไปศึกษาภาษาสันสกฤติ-ฮินดี และวัฒนธรรมอินเดียโบราณ ที่มหาวิทยาลัยฮินดูพาราณสี
และได้รับประกาศนียบัตรอบรมครูปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การงาน
รับราชการเป็นอาจารย์ตลอดอายุขัยการทำงาน โดยเริ่มจากเป็นอาจารย์โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม (สถาบันราชภัฏจันทรเกษม) และโรงเรียนบพิตรภิมุข
เคยรับตำแหน่งหัวหน้าแผนกอาชีวสงเคราะห์ กรมอาชีวศึกษา ศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู หัวหน้าภาคหลักสูตรและวิธีการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
เป็นนักกลอนตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๓๖ ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ปีถัดมาได้รับตำแหน่งปูชนียบุคคลด้านภาษาและวรรณกรรมไทย จากกรมศิลปากร
นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑
ปัจจุบันเป็นกรรมการจัดทำศัพท์วรรณคดีไทย ราชบัณฑิตยสถาน
งานเขียนส่วนใหญ่เป็นงานแปลวรรณกรรมอินเดีย และมีผลงานร่วมกับกรุณา เรืองอุไร ผู้เป็นสามี จำนวนมาก

ครอบครัว
สมรสกับกรุณา กุศลาสัย

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
กรุณา กุศลาสัย Develop by Joomla